Încarc Evenimente

« Toate Evenimente

Submasura 6.4 se lanseaza

iulie 15 @ 8:00 am - septembrie 30 @ 5:00 pm

SUBMĂSURA 6.4

SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN CREAREA  ŞI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE 

varianta consultativa publicata in data de 20.05.2021

– Sesiunea 2021 –

 

Submăsura 6.4 are ca scop:

 • Promovarea dezvoltării economice rezilientă, durabilă și digitală în zonele rurale;
 • Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;
 • Creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale;
 • Dezvoltarea activităţilor neagricole existente;
 • Crearea de locuri de muncă;
 • Creşterea veniturilor populaţiei rurale;
 • Reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban;
 • Diversificarea activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activităţi neagricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de alternative ocupaţionale.

CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:

 • Micro-întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.
 • Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

CONDIŢII MINIME OBLIGATORII/ DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.4, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submăsură;
 • Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în spațiul rural;
 • Sediul social al solicitantului trebuie să fie situat în spațiul rural;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea investiţiei;
 • Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentaţii tehnico-economice;
 • Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
 • Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului şi dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare menţionată în capitolul 8.1 PNDR (se va depune la Cererea de finanțare dovada solicitării către ANPM a evaluării impactului asupra mediului, urmând ca la momentul semnării contractului de finanțare să fie depus documentul final emis de ANPM pentru demararea investiției)
 • În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.
 • Perioada de implementare a proiectului este de maximum 3 ani, iar ultima plată nu va depăși data de 31 decembrie 2025.

TIPURI DE INVESTIŢII ŞI CHELTUIELI ELIGIBILE

Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanţare în cadrul submăsurii 6.4, Anexa 7 la Ghidul solicitantului și dispoziţiilor privind eligibilitatea cheltuielilor prevăzute la cap. 8.1 din PNDR.

ANEXA 7 – LISTA CODURI CAEN – CLICK pentru VIZUALIZARE

Anexa 8 la Ghidul Solicitantului conține lista codurilor CAEN aferente activităților pentru care sunt permise doar cheltuieli de dotare.

ANEXA 8 – LISTA CODURI CAEN – doar dotare – CLICK pentru VIZUALIZARE

Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile:

 • Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:
 • fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie şi carton;
 • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activităţi de prelucrare a produselor lemnoase;
 • industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente;
 • fabricare produse electrice, electronice;
 • Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
 • Investiţii legate de furnizarea de servicii:
 • servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
 • servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;
 • servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit;
 • activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;
 • servicii tehnice, administrative, etc.
 • Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow, cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Proiecte de activități de agrement;
 • Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow și agropensiuni, cu respectarea Ordinului ANT 65/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local;
 • Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării;
 • Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității;
 • Investiții care susțin protecția mediului

ANEXA 9 – LISTA ZONELOR CU POTENTIAL TURISTIC RIDICAT

Costuri eligibile specifice:

 1. Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;
 2. Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
 3. Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;
 4. construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 5. achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 6. investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci

Cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. Cheltuielile de consultanţă pentru managementul proiectului vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.

Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse condiţiile a)-e) trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţiialtele decât cele referitoare la construcţii-montaj.

Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate:

Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:

 • Ambulanță umană;
 • Autospecială pentru salubrizare;
 • Mașină specializată pentru intervenții, prevazută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime;
 • Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorcă autocisternă sau una din ele separat)
 • Mașină de măturat carosabilul;
 • Auto betonieră;
 • Autovidanjă;
 • Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat).
 • Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).

Ambulanța veterinară, mașina de transport funerar sunt eligibile cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 • mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2 [1] cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces in cabina;
 • să fie modificat constructiv și omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusă prin proiect, cu exceptia ambulanțelor veterinare;
 • în cazul ambulanțelor veterinare, omologarea RAR se obține în baza unui aviz emis de Colegiul Medicilor Veterinari  care atesta ca autovehiculul este dotat conform Hotarârii Consiliului National 2016; RAR va face mentiunea „echipare specifică intervenții medicină veterinară”;
 • în cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată mențiunea specială din care să reiasă modificarea de structură, conform cerințelor autorității publice de resort și legislației în vigoare;
 • mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activități, cu exceptia celor propuse prin proiect.

Mijloacele de transport de mai sus trebuie să fie compacte, specializate şi să deservească exclusiv activităţile propuse prin proiect. Nu se accepta mijloace de transport de tip tractor/ cap tractor cu remorcă/ semiremorcă (capul tractor poate fi folosit și pentru alte tipuri de activităţi).

Se va aduce obligatoriu omologarea RAR la ultima tranșă de plată.

Utilajele agricole nu sunt costuri acceptate la finanțare.

TIPURI DE INVESTIŢII  ŞI CHELTUIELI  NEELIGIBILE

Nu sunt eligibile:

 • prestarea de servicii agricole, achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente acestei activităţi, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională;
 • procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratat;
 • producţia de electricitate din biomasă ca şi activitate economică;
 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/ 2013 și anume:
 1. dobânzi debitoare;
 2. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;
 3. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
 4. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
 5. cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform Cap. 14 și 15- PNDR.

Cheltuieli neeligibile specifice:

 • Cheltuieli specifice de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor (obţinerea avizelor de funcţionare, taxe de autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative, etc)
 • Cheltuieli pentru înființare de agropensiuni, pensiuni și hoteluri.

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL (intensitatea sprijinului)

Sprijinul public nerambursabil:

 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie,
 • nu va depăşi 200.000 euro/ beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

 

PUNCTAJ – SUBMASURA 6.4  – CLICK pentru VIZUALIZARE

 

Pentru informatii, consultanta si pentru realizarea proiectului, ne puteti contacta la telefon: 0722 – 800.313, email: office@fonduri-euro.ro sau completand formularul de mai jos:

 

Detalii

Începe:
iulie 15 @ 8:00 am
Se termină:
septembrie 30 @ 5:00 pm
Site web:
www.afir.info

Organizator

AFIR
Site web:
www.afir.info

Loc de desfășurare

Dezvoltare Rurala