Încarc Evenimente

« Toate Evenimente

Submasura 6.2 se lanseaza

iulie 15 @ 8:00 am - septembrie 30 @ 5:00 pm

SUBMĂSURA 6.2

SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE ÎN ZONE RURALE

varianta consultativa

– Sesiunea 2021 –

 

Această submăsură vizează:

 • diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
 • încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale și de productie;
 • digitalizarea activităților din mediul rural;
 • încurajarea acțiunilor de protecție a mediului

Atenție! NU sunt eligibile activităţile complementare activităţilor desfăşurate de solicitant.

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local);
 • Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

 

CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE  

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul ruralcare îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Atenție! ! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile

Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să fie înregistrate la ONRC şi să-şi desfăşoare activitatea în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural). Numai punctele de lucru aferente activităţilor agricole pot fi amplasate şi în mediul urban. Sunt eligibili în cadrul submăsurii 6.2, numai solicitanţii înscrişi la ONRC.

Atenție! Este eligibil pentru finanțare solicitantul care propune realizarea de activități aferente a unui cod CAEN până la maximum 5 (cinci) coduri CAEN înregistrate la Registrul Comertului, autorizate/ neautorizate în conditiile Legii nr. 359/2004.

Pentru a fi eligibili solicitanții care la data depunerii Cererii de Finanțare aveau autorizat/autorizate codul/codurile CAEN propus/propuse prin proiect, au obligația de a depune o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită finanțare.

Nu sunt eligibili solicitanţii ai căror asociaţi/acționari deţin părţi sociale în cadrul altor întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în baza aceluiaşi/acelorasi cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC, ca cel/cele propus/propuse prin Planul de afaceri sau a unor coduri CAEN complementare acestuia/acestora, autorizate.

Nu sunt eligibili solicitanții în cadrul cărora se regăsesc asociaţi/acționari – persoane fizice rude de gradul I sau care sunt soț/soție cu asociati/actionari in cadrul altei intreprinderi care solicită în cadrul aceleiaşi sesiuni sau au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin submăsura 6.2 și prin Măsura 19 “Dezvoltarea locală LEADER”- submăsura 19.2 Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Localăpentru aceleași tipuri de activități sau activități complementare.

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

Sprijinul public nerambursabil:

 • este de 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect. Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe de plată autorizate de AFIR, astfel:

 • prima tranşă -70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare
 • a doua tranşă – 30% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor din Planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea Contractului de Finanțare.

CONDIŢII MINIME OBLIGATORII /DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SRIJINULUI 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri;
 • Proiectul (activitatea/activitatile propuse) trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin submăsură;
 • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea va fi desfășurată în spațiul rural;
 • Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.
 • În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.

Prin excepție sunt eligibile entităţile care desfăşoară activităţi agricole în mediu urban și inițiază o activitate neagricolă în spațiul rural, punctul/punctele de lucru aferente activităţii agricole putând fi menținute în mediul urban.

TIPURI DE COSTURI ELIGIBILE

Activitatile pentru care se solicită finanțare prin submăsura 6.2 trebuie să se regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul submăsurii 6.2 (Anexa 7 la Ghidul solicitantului).

ANEXA 7 – Lista codurilor CAEN eligibile

Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivului general al proiectului și care se regăsesc în Planul de afaceri. 

Anexa 8 la Ghidul Solicitantului cuprinde Lista codurilor CAEN aferente activităților pentru care sunt permise doar cheltuieli de dotare.

 

Condiții speciale pentru eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli:

 • Cheltuieli cu achiziţia de terenuri

Având în vedere obiectivele submăsurii 6.2, care vizează diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de micro-întreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol, crearea de servicii şi locuri de muncă în spaţiul rural, precum şi încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale, achiziţionarea de teren nu poate reprezenta un scop în sine, realizabil prin accesarea acestei măsuri.

În vederea prevenirii utilizării alocării financiare aferente submăsurii 6.2 preponderent pentru achiziţionarea de teren construit/ neconstruit, această acţiune este admisă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe:

 • Suma utilizată pentru achiziționarea terenului construit/ neconstruit este acceptată în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.
 • În Planul de afaceri se demonstrează necesitatea achiziţionării terenului în vederea dezvoltării afacerii şi realizării obiectivului general al proiectului;
 • Achiziţia de teren reprezintă o acţiune în cadrul unui obiectiv specific al Planului de afaceri.

În cazul în care prin proiect, solicitantul propune achiziție de teren, în Planul de afaceri se va menţiona obligatoriu localitatea (nivel de UAT comuna) în care va fi achizitionat terenul aferent realizarii activităților propuse prin proiect; solicitantul/ beneficiarul este obligat sa implementeze proiectul în localitatea respectiva, menționată în Planul de afaceri, sub sancțiunea rezilierii proiectului.

Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă numai împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren+construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.

Nu se acceptă achiziția apartamentelor/ birourilor in spații rezidențiale, respectiv, de birouri.

Dacă la verificarea celei de-a doua tranșe de plată se constată faptul ca suma utilizată pentru achiziția terenului construit/ neconstruit este mai mare de 10% din valoarea nerambursabilă aferentă obiectivelor îndeplinite (calculată conform procentelor), cea de-a doua tranșă de plată va fi diminuată cu diferența până la suma acceptată.

În cazul în care diferența este mai mare decât cea de-a doua tranșă de plată, se constituie, în completare, un debit de recuperat din prima tranșă de plată.

ANEXA 9 – LISTA ZONELOR CU POTENTIAL TURISTIC RIDICAT

Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate

Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:

 • Ambulanța umană;
 • Autospecială pentru salubrizare;
 • Masina specializata pentru intervenții, prevăzută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime;
 • Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat)
 • Mașina de măturat carosabilul;
 • Auto betonieră;
 • Autovidanjă;
 • Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat);
 • Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).

Cheltuielile pentru achiziționarea de utilaje agricole nu sunt costuri acceptate la finanțare.

TIPURI DE COSTURI NEELIGIBILE

Nu sunt eligibile

 • cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de activități auxiliare pentru producția vegetală, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat;
 • cheltuielile pentru înființare de agropensiuni, pensiuni, hoteluri;
 • cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

PUNCTAJ – SUBMASURA 6.2 – CLICK pentru VIZUALIZARE

 

Pentru informatii, consultanta si pentru realizarea proiectului, ne puteti contacta la telefon: 0722 – 800.313, email: office@finantarifirme.ro sau completand formularul de mai jos:

 

Detalii

Începe:
iulie 15 @ 8:00 am
Se termină:
septembrie 30 @ 5:00 pm
Sit web:
www.afir.info

Organizator

AFIR
Sit web:
www.afir.info

Loc de desfășurare

Dezvoltare Rurala