Încarc Evenimente

« Toate Evenimente

HG nr. 807/2014 schema de ajutor

iulie 27, 2021 @ 8:00 am - decembrie 31, 2023 @ 5:00 pm

 HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare

 

Cine poate solicita finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat?

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990

 

(1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

 1. a)sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. b)realizează o investiție inițială în România, în orice sector, cu excepția celor prevăzute la art. 15 și în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat în baza prezentei scheme;
 3. c)nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
 4. d)nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
 5. e)nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
 6. f)nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
 7. g)nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul

 

(2) Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele criterii de eligibilitate:

 1. a)au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate
 2. b)au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.

 

(3) Întreprinderile nou-înființate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei, dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele criterii de eligibilitate:

 1. a)au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;
 2. b)nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.

 

Care sunt sectoarele de activitate eligibile?

Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor menţionate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat” prevăzută în Anexa 1 la prezentul Ghid, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

ATENTIE! În cazul în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea într-un sector de activitate considerat neeligibil dar solicită finanţare pentru realizarea unei investiţii iniţiale într-un sector de activitate eligibil, regăsit în Certificatul Constatator emis de Registrul Comerţului, investiţia iniţială poate fi eligibilă pentru finanţare cu ajutor de stat cu respectarea tuturor celorlalte condiții prevăzute în schemă.

 

Prezenta hotărâre se aplică ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu excepţia următoarelor ajutoare:

 1. a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură
 2. b) ajutoare acordate în sectorul producţiei agricole primare;
 3. c) ajutoare acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
 • atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză, sau
 • atunci când acordarea ajutoarelor este condiţionată de transferarea lor parţială sau integrală către producători primari;
 • d) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;
 • e) ajutoare care favorizează activităţile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcţiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe, şi sectorul energiei şi al infrastructurii pentru aceasta.

 

    Întreprinderile NU pot beneficia de următoarele tipuri de ajutor de stat:

a) ajutor destinat activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;

b) ajutor condiţionat de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

c) ajutor pentru exploatare.

 

CLICK AICI: Lista sectoarelor de activitate pentru care NU se acordă ajutoare de stat

 

Valoarea grantului

Maxim 37,5 milioane Euro, reprezentand maxim 50% din costurile eligibile ale proiectului, pentru intreprinderile situate in Regiunile de Dezvoltare : Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-vest Oltenia, Nord-Vest, Centru;

Maxim 26,25 milioane Euro, reprezentand maxim 35% din costurile eligibile ale proiectului, pentru intreprinderile situate in Regiunea de Dezvoltare Vest si Ilfov (judetele: Arad, caras-severin, Hunedoara, Timis si Ilfov);

Maxim 7,5 milioane Euro, reprezentand maxim 10% din costurile eligibile ale proiectului pentru intreprinderile situate in Bucuresti.

 

Valoarea minimă a investitie să fie de minim 1.000.000 EURO.

 

 

 

Cheltduieli eligibile HG-807

 • Constructii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de constructii (este eligibil doar subcapitolul 4.1 – Constructii si instalatii) ;
 • Instalatii tehnice, masini si echipamente noi clasificate conform Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare, cu valoarea minima de intrare a mijloacelor fixe stabilita conform prevederilor legale in vigoare.
 • Cheltuieli eligibile referitoare la active necorporale: Activele amortizabile asociate investitiei initiale care nu au o concretizare fizica sau financiara precum brevete, licente, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

Condiție monitorizare: întreprinderea realizează contribuţia la dezvoltarea regională într-un cuantum echivalent cu ajutorul de stat plătit în total.

Întreprinderea are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 2 ani. 

Documente necesare de la societate :

 • Certificat constatator
 • Situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat
 • Documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri
 • Actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea

Detalii

Începe:
iulie 27, 2021 @ 8:00 am
Se termină:
decembrie 31, 2023 @ 5:00 pm
Site web:
https://mfinante.gov.ro/hg-807/20141

Organizator

Ministerul Finantelor
Site web:
https://mfinante.gov.ro/hg-807/20141